top of page
Image by Romain Dancre

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.  Preclarum Bedrijfsopleiding en -training Studiebegeleiding, vorming en onderwijs is een praktijk voor remedial teaching, huiswerkbegeleiding en onderzoek.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Preclarum en een Opdrachtgever waarop Preclarum, R.J. Toet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Preclarum voor de uitvoering waarvan door Preclarum derden dienen te worden betrokken.

4. De werking van artikel 7: 404 BW en van artikel 7: 407 lid 2 BW, dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn nadrukkelijk uitgesloten.


Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Preclarum zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Preclarum daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Preclarum anders aangeeft.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Preclarum niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3 Contractduur en uitvoering

1. De specialist bij Preclarum zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

2. De overeenkomst tussen Preclarum en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De uitvoeringsperiode van de werkzaamheden wordt vastgelegd in de overeenkomst of op basis van de betreffende strippenkaart. Indien de werkzaamheden door nalatigheid van de Opdrachtgever niet binnen de gestelde uitvoeringsperiode kunnen worden uitgevoerd, is Opdrachtgever betaling plichtig, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de specialist bij Preclarum aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de specialist van Preclarum worden verstrekt.

4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de specialist van Preclarum zijn verstrekt, heeft Preclarum het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de betaling is voldaan en de opdrachtgever de gegevens aan Preclarum binnen redelijke termijn  ter beschikking heeft gesteld.

6. De specialist van Preclarum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Preclarum is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst/begeleiding overgaan.

8. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst/begeleiding, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.

9. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Preclarum zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Preclarum gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Preclarum bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van specialist van Preclarum op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Preclarum een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Preclarum gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Preclarum daardoor direct of indirect ontstaan.

12. Preclarum kan in overleg en met instemming van Opdrachtgever bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13. Indien Preclarum met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Preclarum niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.


Artikel 4 annuleren van afspraken

1. Afspraken dienen 48 uur voordat het contactmoment met de specialist staat ingepland te worden afgezegd. Indien hier geen rekening mee wordt gehouden door de opdrachtgever dan wordt dit contact moment van de strippenkaart afgestreept. De sessie kan dan niet worden ingehaald.

2. Het inhalen van contactmomenten met de specialist kan alleen worden ingepland op het bestaande ingeplande tijdstip van de leerling. De strippenkaart wordt in dit geval dus als het ware verlengd.


Artikel 5 Communicatie

1. Het eerste contact moment met de specialist bestaat uit een korte vrijblijvende intake. Voordat de intake staat ingepland ontvangt de specialist via de mail de Cito/leerling gegevens van de leerling. Zonder de Cito/leerling gegevens kan de specialist niet optimaal zijn/haar werk uitvoeren.

2. Tijdens de begeleiding vindt de communicatie met de specialist vooral via de email plaats.

3. Gesprekken met de specialist kunnen op verzoek kosteloos worden ingepland op het ingeplande tijdstip van de leerling. Wanneer het emailcontact of telefonisch contact wekelijks meer bedragen dan 20 minuten aan arbeid (beantwoorden van het mailverkeer of telefoongesprekken) van de specialist dan kunnen hiervoor kosten worden berekend.

4.  er wordt een evaluatiegesprek ingepland over de voortgang van de begeleiding en samenwerking met Preclarum. Dit gesprek moet dan wel op het gebruikelijke ingeplande tijdstip van de begeleiding worden ingepland. Wanneer een gesprek op een ander moment is gewenst dan kan hiervoor een uurtarief van 60,- euro worden berekend.


Artikel 6 Test afname

1. Een test afname wordt middels een overboeking op basis van een factuur overgemaakt. De betaling is de definitieve bevestiging van de test afname. Zonder betaling is de test afname niet mogelijk.

2. Wanneer het ingeplande onderzoek door Preclarum moet worden geannuleerd dan ontvangt de opdrachtgever het aanbetaalde bedrag voor de betreffende testafname retour. Wanneer de test afname wordt geannuleerd door de opdrachtgever dan is het mogelijk om de test afname op een ander nader overeen te komen tijdstip in te plannen. Retourneren van de betaling is niet mogelijk.

3. De specialist van Preclarum vraagt voordat de test afname wordt afgenomen om bepaalde informatie en gegevens. Wanneer deze informatie niet wordt aangeleverd beïnvloed dit de kwaliteit van de test afname.

4. Preclarum kan geen garanties op bepaalde diagnoses geven.


Artikel 7 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

1. Preclarum is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

2. Voorts is Preclarum bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Preclarum kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Preclarum  op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Preclarum de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Preclarum tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Preclarum gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Preclarum gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Preclarum, zal Preclarum in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Preclarum extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Preclarum anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Preclarum vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Preclarum op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. De leerling wordt door zoveel mogelijk vaste specialisten begeleid. Preclarum heeft het recht om tussentijds van Preclarum te wisselen.


Artikel 8 Overmacht

1. Preclarum en zijn of haar specialisten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Preclarum  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Preclarum en zijn of haar specialisten niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

3. Preclarum kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover Preclarum ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Preclarum  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds vooraf te geschieden op een door Preclarum aan te geven wijze. AL dan niet binnen een termijn van 14 dagen na de factureringsdatum.

2. De facturen voor de bijlessen, remedial teaching en huiswerkbegeleiding worden voldaan voor de eerste startdatum van de bijles/remedial teaching/huiswerkbegeleiding. De test afnames worden voor de onderzoeksdatum voldaan. Zonder betaling worden de diensten van Preclarum niet uitgevoerd. Preclarum is gerechtigd om periodiek te factureren.

3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur of online betaling, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. Preclarum heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Preclarum kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Preclarum kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Preclarum verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 

6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Preclarum echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst door Preclarum  geleverde documenten blijft eigendom van Preclarum totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Preclarum gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

1. Preclarum behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Preclarum heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 11 Geheimhouding

1. Tenzij er sprake is van een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking, is Preclarum en zijn of haar specialisten verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

2. Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming door Preclarum is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Preclarum, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.

3. Preclarum zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.


 Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Indien Preclarum aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Preclarum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Preclarum is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Aansprakelijkheid

A. De cliënt is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de

consequenties hiervan, zowel tijdens de contacttijd als daarna.

B. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot zaken die binnen de

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer vallen.

C. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade die is ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Preclarum partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Preclarum is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Preclarum het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

bottom of page